زلزله ژاپن: اثرات اجتماعی و اقتصادی زلزله توهوکو 2011

زیر یک نمای کلی پوستر از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی زلزله توحکو / سندای / هونشو و سونامی عظیم از مارس 11 2011. پوستر شامل گرافیک موضوعات زیر است:
- تلفات
- پناه تخمین می زند
- زمین لرزه تخمین تخمین
- بدترین شهرهای و شهرهای 39 در منطقه Tohoku آسیب دیده است
- این چطور است افت در مقایسه با رویدادهای گذشته در سراسر جهان ?