زلزله نپال: سالها بعد 3 رنج می برد

مقاله جالب توصیف مسیر دشوار بازسازی. مقاله حسن نیت ارائه میدهد آژانس Anadolu