زمین لرزه در جهان در ماه مه 23، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Earthquake in the Valencia, Maracay XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 22، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Shallow earthquake in the Cotacachi XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 21، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Relatively strong earthquake in XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 20، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

زلزله جدید هنگامی که فشار می دهد "REFRESH THIS LIST" اضافه می شود. لیست به طور خودکار با تجدید صفحه هر دقیقه از 15 تجدید می شود - این صفحه را در یک برگه مرورگر باز کنید. زلزله های ضعیف این لیست را بررسی کنید. زمین لرزه های M 2.7 یا بیشتر، اینجا کلیک کنید. - - آیا احساس تکان دادن ... [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 19، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Earthquake close to Mansfield and XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 18، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Very strong earthquake South of the XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 17، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Strong earthquake East of Guam, XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 16، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Earthquake far out in the Indian XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 15، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Strongest earthquake so far East of XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 14، 2018 (M4.5 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. Weaker earthquakes check this listing Earthquakes of M 2.7 or more, click here. - Strongest of the earthquake swarm so XCHARX [ادامه مطلب ...]