زمین لرزه در جهان در ماه مه 25، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Dangerous earthquake in the Nagano region, Japan More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Deep earthquake close to XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 24، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Moderate earthquake below the Punta Arenas region, Costa Rica More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Very deep XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 23، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Earthquake in the Valencia, Maracay region, Venezuela More DETAILS and MAPS, CLICK HERE - Have you felt the XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 22، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Shallow earthquake in the Cotacachi - Ibarra region, Ecuador More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Coastal XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 21، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Relatively strong earthquake in Klingenthal on the Czech Republic / Germany border area More DETAILS and MAPS, CLICK XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 20، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

زلزله جدید هنگامی که فشار به "REFRESH THIS LIST" اضافه می شود اضافه می شود. لیست به طور خودکار با تجدید صفحه هر دقیقه از 15 تجدید می شود - این صفحه را در یک برگه مرورگر باز کنید. - - آیا شما احساس تکان دادن یکی از زمین لرزه ذکر شده است؟ اگر بله، با استفاده از فرم I FELT IT (ترجیحا) بگویید ... [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 19، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Earthquake close to Mansfield and Venus, Texas More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Earthquake on the coast of Los XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 18، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Very strong earthquake South of the Kermadec Islands More DETAILS and MAPS, CLICK HERE - Have you felt the shaking XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 17، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Strong earthquake East of Guam, Mariana Islands More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Strong earthquake off the XCHARX [ادامه مطلب ...]

زمین لرزه در جهان در ماه مه 16، 2018 (M2.7 یا بیشتر)

New earthquakes will be added when pushing on "REFRESH THIS LIST ". List will automatically refresh with page refresh every 15 minutes - Keep this page open in a browser tab. - Damaging earthquake near Shimian, Sichuan, China More DETAILS and MAPS, CLICK HERE . Earthquake far out in the XCHARX [ادامه مطلب ...]