"فوران های آتشفشانی" نیاز به مخازن مگا عمیق دارند

فوران های فوق العاده آتشفشان، و یا فوران های فوق العالکانو، حوادث نادر هستند، که برای زندگی در زمین به دلیل قدرت ویرانگرانه هر یک از این فوران ها، رها می شود. و آنها حتی بیشتر از آتشفشان های معمولی مرموز هستند، زیرا دانشمندان نمی دانند که چطور شکل می گیرند یا ... [ادامه مطلب ...]