ال Hierro فوران آتشفشان (جزایر قناری): قسمت 44 - تا ژوئن 1 به 14

این قسمت 44 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان El Hierro (جزایر قناری): بخش 43 - May 11 تا ماه مه 31

این قسمت 43 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان El Hierro (جزایر قناری): بخش 42 - May 1 تا ماه مه 10

این قسمت 42 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان El Hierro (جزایر قناری): بخش 39 - April 4 تا آوریل 10

این قسمت 39 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان ال Hierro (جزایر قناری): 36 قسمت - 19 مارس تا مارس 23 به

این قسمت 36 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان ال Hierro (جزایر قناری): 34 قسمت - 1 مارس تا مارس 10 به

این قسمت 34 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان ال Hierro (جزایر قناری): قسمت 33 - 24 فوریه تا فوریه 29 به

این قسمت 33 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان ال Hierro (جزایر قناری): قسمت 31 - 11 فوریه تا فوریه 16 به

این قسمت 31 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

فوران آتشفشان ال Hierro (جزایر قناری): قسمت 30 - 5 فوریه تا فوریه 10 به

این قسمت 30 گزارش فوران آتشفشان ال هیررو است. برای دیدن آخرین اخبار، میتوانید از اینجا نیز دیدن کنید. همچنین میتوانید صفحه فیش آتشفشان را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری جک ولتا، ساکن El Hierro و جولیو دل کاستیلو ویروو، عکاس. همچنین بخوانید ... [ادامه مطلب ...]

ال Hierro فوران آتشفشان (جزایر قناری): قسمت 25 - ژانویه تا ژانویه 8 به 13

این بخش 25 گزارش آتشفشان آتشفشان El Hierro است. برای تماشای آخرین اخبار اینجا کلیک کنید شما همچنین ممکن است فوکو آتشفشان صفحه را دنبال کنید - Google+ Volcanoes - توییتر: @ VolcanoReport با همکاری شوخی ولتا، ساکن El Hierro. همچنین می توانید بخوانید: (28 / 7 - زود 09) - (25 / 09 - 10 / 10) ... [ادامه مطلب ...]