ون - Erkis شرق بیتلین زمین لرزه

مروری زلزله : یک زلزله مخرب بسیار قوی در استان وان در شرق ترکیه رخ داد. زلزله در تمام کشورهای همجوار احساس شد.

صفحاتی که برای این زلزله نوشته شده است

بسیار قوی و مخرب زلزله شرق ترکیه - قسمت 1

بسیار قوی و مخرب زلزله شرق ترکیه - قسمت 2

پس لرزه قدرتمند و خطرناک ایجاد وحشت در وان و Ercis، شرق ترکیه

شناخت زلزله 7.2 در شرق ترکیه (اکتبر 23، 2011)

بینش های جدیدی را در اکتبر 2011 وان (ترکیه) زلزله - تجزیه و تحلیل دقیق توسط گروه تجزیه و تحلیل CEDIM زلزله قانونی

گزارش سرپناه برای زلزله شرق ترکیه (وضعیت 26 در / 10) توسط گروه زلزله CEDIM تجزیه و تحلیل قانونی

مقایسه تاثیر فعلی زلزله "ون" و زلزله های گذشته در شرق ترکیه